Energiavahti OY / Latari yleiset myynti-, asennus ja toimitusehdot

 

1.    Soveltamisala

1.1.  Näitä myynti-, asennus- ja toimitusehtoja sovelletaan Energiavahti OY / Latari (yhdessä ”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä, asennusta ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. 

1.2.  Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. 

1.3.  Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. 

1.4.  Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia toimitusehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

 

2.    Kaupan päättäminen

 

2.1.  Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 

2.2.  Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. 

2.3.  Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy, kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

 

3.    Asiakirjat

 

3.1.  Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa ja ne on vaadittaessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny.

 

4.    Toimitusaika

 

4.1.  Tavara toimitetaan osapuolten sopimana toimitusaikana.

4.2.  Jos myyjä ei sovittuna toimitusaikana voi toimittaa tavaraa lainkaan tai joltakin osalta, tai ostaja ei voi ottaa tavaraa vastaan sovittuna aikana, tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä, on uusi toimitusajankohta viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

4.3.  Jos myyjän viivästyksen vuoksi tavara on luovuttamatta ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi, ostajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes myyjän vastaava suoritus tapahtuu. Jos toimitus on viivästynyt vain osaksi, ostaja ei kuitenkaan saa pidättyä maksusta siitä osin kuin se ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Toimituksen jälkeenkin ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa hinnasta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

4.4.  Jos myyjän toimitus viivästyy, ostajalla on aina oikeus vakiokorvaukseen, paitsi jos viivästys johtuu kohdassa 15 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä. Vakiokorvauksen määrä on kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5% viivästynyttä toimitusta vastaavasta osasta hintaa, kuitenkin enintään 7,5% vastaavasta osasta hintaa.

4.5.  Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

4.5.1. Asentajan vahvistama asennusajankohta

4.5.2. Viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle

4.5.3. Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta

4.5.4. Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

5.    Tuotteen ominaisuudet

 

5.1.  Esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eikä se yksittäisissä tapauksissa sido Myyjää, mikäli sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tällaiseen tietoon. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen.

 

6.    Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko

 

6.1.  Energiavahti OY / Latari ei vastaa toimittamansa tavaran kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka on tällaisen vahingon seuraus. Energiavahti OY / Latari vastaa toimittamansa tavaran yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. 

 

7.   Viivästyminen

 

7.1.  Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittamalla samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos uudesta toimitusajankohdasta on sovittu, mahdollisen alla mainitun viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

7.2.  Mikäli Myyjän toimitus myöhästyy ainoastaan Myyjän tuottamuksesta johtuvasta seikasta, Ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituserän verottomasta kauppahinnasta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen kauppahinnasta. Tässä kohdassa mainitun vahingonkorvauksen ja kohdassa 8 mainitun rajoitetun vahingonkorvauksen lisäksi Ostaja ei voi vaatia Myyjältä muuta korvausta viivästyksen vuoksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. 

7.3.  Jos toimitus viivästyy syystä, josta Ostaja vastaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei osapuolten kesken ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

7.4.  Myyjällä ei kuitenkaan ole vahingonkorvausta, jos myyjä osoittaa toimituksen viivästyksen johtuvan myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

 

8.    Virheellinen tavara

 

8.1.  Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin. 

8.2.  Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 5 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspäivästä koskien Laitteen runkoa ja 2 vuoden kuluessa muihin osiin liittyen.Myyjän tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä osapuolten on keskenään sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjän koko vastuu Tuotteessa olevasta virheestä on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon.

8.3.  Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä.

8.4.  Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotanto tappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

 

9.    Kauppahinta ja vakuudet

 

9.1.  Hinta on kiinteä ja perustuu sovittuun toimituslaajuuteen ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut. Sopimuksessa voidaan kuitenkin erikseen todeta, onko sopimuksentekohetkellä jo tiedossa olevat lainmuutokset ja viranomaispäätökset otettu huomioon kauppahinnassa. Sovittua kiinteää hintaa voidaan sopimuksen syntymisen jälkeen muuttaa kohdissa 9.3 ja 9.4 esitetyillä perusteilla.

9.2.  Kuljetuskustannukset sisältyvät kauppahintaan, ellei myyjä joko tarjouksessaan tai muutoin tästä ostajan kanssa kirjallisesti erikseen sopinut

9.3.  Mikäli toimitusta sovitaan muutettavaksi kauppasopimuksen allekirjoittamisen tai tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta korvauksen ja velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityksen.

9.4.  Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tavaraan liittyviin kustannuksiin, arvonlisävero, tuonti- tai vienti maksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää.

9.5.  Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava ostajalle viipymättä.

9.6.  Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa mahdollista hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.

9.7.  Myyjällä on aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjän hyväksymä vakuus on annettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittää.

 

10.  Maksuehdot

 

10.1. Ostaja suorittaa myyjälle ennakkomaksuna 50 prosenttia kauppahinnasta (käsiraha) ellei ole sovittu toisin Myyjän ja ostajan välillä kirjallisesti.

10.2. Loput kauppahinnasta maksetaan laskua vastaan kauppasopimuksen tai tilausvahvistuksen ja siinä sovitun maksuaikataulun mukaisesti toimitusajankohtana tai sen jälkeen.

10.3. Jos kauppahinta suoritetaan pankin tai postin välityksellä, sen katsotaan tulleen maksetuksi sinä päivänä, jona pankki tai posti on hyväksynyt ostajan maksutoimeksiannon.

10.4.  Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on, milloin kauppaa ei peruuteta tai pureta, oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä lukien.

10.5.  Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on pääsääntöisesti oikeus pidättyä jäljellä olevasta toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut. Toimituksen  keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle. 

 

11.  Asennustyö

11.1.  Asennustyön tulee kaikilta osiltaan olla sopimuksen ja myyjän puolelta annettujen tietojen mukaista sekä täyttää luovutusajankohtana Suomessa voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä viranomaisten antamat määräykset. Sen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

11.2.  Myyjän on ennen sopimuksen tekoa annettava ostajalle asennustyötään koskevat, ostajan päätöksenteon kannalta tarpeelliset tiedot ja työn valmistuttua asianmukaiset käyttöohjeet.

11.3. Asennuksiin sisältyy

11.3.1.  Purkaminen kuljetuspakkauksista sekä mahdollisten kuljetustukien poistaminen

11.3.2.  Pakkausjätteen poisvienti

11.3.3.  Tarvittavien kytkentöjen ja liitäntöjen tekeminen

11.3.4.  Sähkön kytkeytymisen tarkistus

11.3.5.  Kaikkien laitteiden asennuksissa noudatetaan valmistajan toimittamia asennusohjeita ja    voimassaolevia säädöksiin

11.3.6.  Kaikki toimitettavat laitteet asennetaan normaaliin käyttökuntoon, eli asentajan lähdettyä asennettu laite on asiakkaan käytettävissä

11.3.7.  Lakisääteiset asennus ja mittausdokumentaatio

11.3.8.  Hinta sisältää asennuksen pylvääseen ja/tai seinälle.

11.3.8.1.  Seinälle kiinnitys voidaan tehdä seuraaviin seinämaterjaaleihin;

11.3.8.1.1. Puu

11.3.8.1.2.  Teräsbetoni

11.3.8.1.3.  Tiili

11.3.8.1.4. Teräs (materiaalivahvuus <3mm)

11.3.8.2. Ostaja vastaa siitä että asennettava tolppa ja/tai seinä on asennuskelpoinen (esim. ei voida asentaa lahonneeseen puuseinään)

11.3.9.  Normaalista käyttökunnosta poikkeavat lisäasennukset ja -määritykset käsitetään lisätöinä, joista asentaja laskuttaa vastaanottajaa erikseen kirjallisen tarjouksen mukaisesti.

11.4.  Ostajan vastuulla on huolehtia

11.4.1.  Varmista, että toimitettava laite on mahdollista toimittaa kohteeseen 

11.4.2.  Varmista, että laite mahtuu sille varattuun paikkaan 

11.4.3.  Tiedottaa autopaikan haltijoita tai käyttäjiä autolämmitysrasian ympärillä on vähintään 800mm vapaa työskentelytila.

11.4.4.  Vapaa pääsy asennuspaikalle sekä autolämmitysrasioita syöttävälle sähkökeskukselle

11.4.4.1.  Mikäli ostaja haluaa että asentaja noutaa ja palauttaa sähkökeskuksen avaimet lisämaksu on 60€ + Alv 24%

11.4.5.  Mikäli 11.4. mukaisia velvollisuuksia ole täytetty Myyjällä on oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta velvollisuuksien täyttämiseen saakka todellisen kuluneen ajan mukaisesti 100€/h + Alv 24%

11.5.  Asennustyö on tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon ostajan edut. Sen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä ostajalla yleensä on aihetta olettaa.

11.6. Jollei toisin ole sovittu, myyjän on hankittava asennustyössä tarvittavat aineet ja tarvikkeet.

11.7.  Asennustyön valmistuttua pidetään ostajan ja myyjän kesken erillinen vastaanottotarkastus. Se pidetään myyjän ilmoittamana ajankohtana, ellei ostaja voi näyttää, että ajankohta aiheuttaa hänelle kohtuutonta haittaa.

11.8.  Ostajan on ilmoitettava myyjälle vastaanottotarkastuksen jälkeen huomaamistaan virheistä tai puutteista 

 

12.  Tuotteiden palautukset 

12.1.  Ainoastaan virheetön ja käyttämätön Tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa eikä tuotetta ole asennettu paikoilleen. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. 

12.2. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskillä ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai hankittu Ostajalle, ei voi palauttaa. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.

12.3.  Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

12.3.1.  Tuotenimike ja määrä

12.3.2.  Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle

12.3.3.  Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero

12.4. Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset

12.5. Kuluttajakauppassa noudatetaan etämyyntiin sovellettavia säännöksiä kuluttajille

13.  Sopimuksen purkaminen

13.1.  Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myöhästynyt toimitus. Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupantarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

13.2. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen.

  

14.  VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

14.1. Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu ostajan  hallintaan.

14.2. Silloin kun myyjä huolehtii kuljetuksesta, tavara luovutetaan ostajan hallintaan purkamalla se kuljetusvälineestä sovitussa paikassa. Ostajan asiana on huolehtia tavaran siirtämisestä  asennus ja varastointipaikkaan, jollei muuta ole sovittu.

14.3. Jos kauppasopimuksen mukaan ostaja vastaa kuljetuksesta, vaaranvastuu tavarasta siirtyy hänelle, kun tavara on ostajan lukuun kuormattu hänen hankkimaansa kuljetusvälineeseen. Tällöin voidaan erikseen sopia, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan kustannuksella.

14.4. Luovutuksen jälkeen myyjästä riippumattomasta syystä tapahtuvasta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta vastaa ostaja, jonka on siis vahingosta huolimatta  maksettava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.

14.5. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun hinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu. Jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, myyjä saa kieltää tavaran kiinnittämisen tai asentamisen rakennuskohteeseen.

 

15.  Ylivoimainen este (force majeure)

 

15.1. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

 

16.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

16.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.