Tietosuojaehdot

 

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §, luotu 08.03.2019, päivitetty 08.03.2019).

1. Rekisterinpitäjä

Energiavahti Oy (jäljempänä ”EV”)
Y-TUNNUS: 2574989-4
OSOITE: Loiskaajantie 10 A1, 03100 Nummela
PUHELIN: 0505960756

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Helen c/o Energiavahti Oy
Puhelin: Sähköposti: hei@latari.fi

3. Rekisterin nimi

EVn asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”EVn asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin, mielipidetutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin EVn markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipidetutkimukset.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tietoja:

* etu- ja sukunimi

* yhteystiedot (yrityksen käyntiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

* asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

* suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

* sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

* markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

* asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaus- ja toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

* kieli

* verkkokäyttäytymistä EVn verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

* Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

* Rekisterissä voidaan käsitellä rekistöröidyistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

* asiakasnumero

* laskutus- ja perintätiedot

* käyttäjätunnus

* palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterissä olevia tietoja voidaan tietyissä tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

EV voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli EV myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Emme ylläpidä manuaalisia asiakasrekistereitä.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

EV käyttää verkkosivuillaan evästeitä, tarkoituksena parantaa sivuston käyttökokemusta (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja sivuston kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa, sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten EV ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästeet eivät ole käytössä.

EVn verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen täältä. Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.

10. Henkilökohtaisten tietojen säilytys

EV säilyttää asiakasyritysten EV-käyttäjien henkilökohtaiset tiedot sähköpostitiedottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella. EV säilyttää henkilökohtaisia tietoja tarvittavan ajan, jotta yritys voi täyttää tietosuojakäytännössään kuvatut tarkoitukset, ellei pidempää säilytysaikaa edellytetä lakisääteisesti.

Henkilötietoja EVsta saa poistettua ottamalla yhteyttä EVn asiakaspalveluun. Selvitämme mikä poiston laajuus on, ja mitä sivuseuraamuksia poistamisella on. Mikäli tietoja poistetaan EVsta, poistosta ei jää arkistoversiota.

11. EVn sitoutuminen EVn asiakkaiden tietosuojan turvaamiseen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. EV huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja EVn tietosuojakäytännöstä, tai haluat tehdä henkilötietoihisi liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ole meihin yhteydessä. Vastaamme yhteydenottoon mahdollisimman pian.

EV kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. EV suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.